Weight Loss Program
 
 
Home Психиатър - проф. Крум Миланов

Translate

Bulgarian French German Italian Portuguese Russian Spanish

Промяна размера на шрифта

Печат Е-мейл

Визитна картичка на проф. д-р Крум Миланов

 

Проф. Крум Миланов е психиатър. Той е специалист в различни области от психиатрията. Особено внимание той е отделял и отделя на лекарственото лечение на болните с психични разстройства, в т. ч. на страничните или нежеланите ефекти на лекарствата. В някои случаи страничните ефекти възпрепятстват  лечението, а друг път те не позволяват постигане на оптимален ефект с провежданото лечение. Той е автор, заедно с проф. В. Миланова на Ръководство за лекари и студенти, в което се отделя изключително внимание на страничните ефекти на антипсихотиците и правилата.  Ако лекуващият лекар познава и спазва описаните правила могат да се избягват страничните ефекти или може да се постигне максимално  снижение на  отрицателните им ефекти. В момента проф. Крум Миланов и сътрудници подготвят за печат още едно Ръководство за Афективните разстройства и за лекарствата, с които се лекуват тези разстройства. Проф. Крум Миланов е прилагал за дълъг период от време психотерапия като хипноза, рационална психотерапия и когнитивна психотерапия. Психотерапията, която  е важен елемент от комплексното лечение на болните с психични разстройства, е неотменима част от съвременната терапия. Много важна част от практиката на проф. Миланов е разглеждането на психичното разстройства, като процес, свързан с нарушения във функционирането на определени мозъчни системи. Познанията на мозъчните системи са предпоставка за ефикасно лечение. Точно това е от голямо значение за преодоляване на трудностите и недостатъчната ефикасност в лечението на някои болни с психични разстройства. Проф. Крум Миланов е психиатър с комплексна подготовка, опит и умения за диагностицирането и ефикасното лечение на различни психични разстройства, при най-разнообразни пациенти, които изискват индивидуален подход за диагностициране и лечение. И не на последно място той е от тази група лекари, които отделят изключително внимание, грижа и отговорност за практическото приложение на лечението. Практическото провеждане на лечението много често се препятства от нарушения в поведението на пациента, които фактически много често или винаги са най-голямата трудност за постигането на оптимален успех.

Проф. Миланов е работил продължително време в областта на имунологията, и по-конкретно в областта на невроимунологията и психоимунологията, като е създал и ръководил за повече от 25 години лаборатория по невро и психоимунология. Това се е отразило подчертано силно върху подготовката му за изучаване и разбиране на психофармакологията и за биологичните основи на психичните разстройства.