Реч

реч

Речта, най-съвършенното средство за комуникация, присъщо само на човека, е възникнало в еволюцията на живите същества. Механизмът на речта е сложен; той е свързан с асоциативни зони на лявото и дясното полукълбо. Различните форми на речта са свързани с различни зони на новата кора. Напр. при чуване на дума най-напред се активира първичната  слухова корова зона в горната слепоочна гънка. Активността след това се прехвърля към асоциативна зона, наречена зона на Вернике, която е разположена в задния край на горната слепоочна гънка.

В зоната на Вернике, звуковият състав на думата се свързва със смисъла на думата запазен в паметта. По този начин се разбира чутата реч. При виждане на написана дума, най-напред  се активира първичната зрителна зона на кората в тилния дял. Информацията от зрителната зона се обединява с информацията от зоната на Вернике в съседно разположена асоциативна зона, включваща долната част на левия теменен дял. Тази област е свързана с разбиране на написаната реч, т.е. четенето.

Фиг. 1. Речеви център на Брока в челния дял. Речева област на Вернике в слепоочния дял (по R. Joseph)

Близо до тези зони е друга асоциативна зона, която е свързана с тези две зони. Тази асоциативна зона е разположена в предната част на лявата горна слепоочна гънка, Бродманово поле 22. В това поле, 22, се осмислят изреченията, т.е думи, които са свързани според граматичните правила за строеж на изреченията, синтаксиса.

Чутата и написаната реч се разбират в асоциативни полета на левия  слепоочен и левия теменен дял на кората. Експресията на речта или говорът и писмената реч  се осъществяват  с участието на асоциативни зони в левия челен дял. Тук е зоната на Брока, която обхваща поле 44 и отчасти поле 6. В експресията на речта участва и лявата инсула или остров. В експресията на говорната реч участват различни двигателни зони.

Говорът е затруднен (моторна афазия), без да е засегнато разбирането на чутата и написаната реч и без каквито и да е нарушения в съкращението на мускулите, участващи в говора при увреди в лsвата зона на Брока и лявата инсула.

Коровите зони, свързани с разбиране и експресия на речта, са свързани помежду си. Така напр. fasciculus arcuatus свързва зоната на Вернике със зоната на Брока. При изолираното му увреждане е затруднено повтарянето на чута дума.

Във всички десноръки и болшинството леворъки хора речта е резултат от функцията на свързани помежду си зони на лявото полукълбо. В речевата функция участва и   недоминантното полукълбо, по специално по отношение на емоционалните качества на речта. При увреждане на дясното полукълбо в област, симетрична на зоната на Брока, речта е монотонна. Ако увреждането на дясното полукълбо е в област, симетрична на зоната на Вернике, се губи способността за разбиране на емоционалния тон на речта, на метафори, както и на способността да се следи “нишката” на разказа, както и да се подреждат изреченията в смислен текст. Следователно, дясното полукълбо е свързано с някои по-абстрактни аспекти на речта.

Развитието на речта в онтогенезата. Малките деца най-напред започват да разбират речта, през втората година започват да изговарят отделни думи или срички, които свързват с определено значение, а през третата година могат да съставят изречения – развива се говорът. По-късно се развиват писмената реч и четенето. Ако доминантното полукълбо се увреди в ранната детска възраст – до 3 или 4 г. – речевите функции се поемат от другото полукълбо. Отнася се за пластичност на нервната система, силно проявена в ранната детска възраст.