Хипоталамус

хипоталамус

Общ преглед

Хипоталамусът е най-примитивната част на лимбичната система, която регулира хомеостазата, като продуцира и секретира редица хормони и генерира екстремен гняв и удоволствие и е свързан с депресията, в чиято патогенеза участва стресът. Хипоталамусът, разположен в най-медиалната част на мозъка, е свързан с емоционалните, ендокринните, вегетативните  и висцералните функции и стреса. От него всички емоции черпят своята зареденост. Хипоталамусът и хипофизата продуцират и секретират по-голямата част от хормоните и други хуморални компоненти, в т.ч. част от тези за стресовия отговор.

Структура и функции

Хипоталамусът се състои от латерални, медиални и паравентрикуларни ядра.

Комуникации на хипоталамуса  по хуморален път. Чрез кръвта, от хипоталамуса до периферните органи и до другите мозъчни струткури, се пренасят хипоталамични хормони и пептиди.  Обратно, от периферните органи и от другите мозъчни структури се пренасят хуморални компоненти  до хипоталамуса.

За този процес от значение е особеният строеж на циркумвентрикуларните органи (около 10), по-голямата част от които са около вентрикулите и хипоталамуса. Строежът им позволява по-лесното преминаване през съдовата стена на кръвни елементи и хипоталамусни хормони.

Комуникации по синаптичен път. Този начин на комуникация и взаимодействие се осъществява посредством снопове от аксони, които започват в хипоталамуса и завършват в други мозъчни структури и обратно, чрез снопове, започващи в други мозъчни структури и завършващи в хипоталамуса. По тези пътища се пренася информация, която повлиява функционалното състояние на хипоталамуса или на другата структура.

Солитарният тракт, който е един от тези пътища, започва от мозъчния ствол и завършва в латералното хипоталамично ядро. По него се пренася  от мозъчния ствол информация за кардиоваскуларната дейност, дишането и вкуса. Хипоталамусът комуникира и  си взаимодейства с амигдалата чрез предномозъчния тракт и стриа терминалис, а с фронталните дялове и септума – чрез масивни снопове аксони. Септалните ядра са връзката между хипоталамуса и хипокампа.

Хипоталамус и ендокриниум. Перивентрикуларното ядро на хипоталамуса поддържа хомеостазата и контрола над ендокриниума.

Хипоталамус и емоции и афект. Латералните и медиалните ядра медиират и контролират необработената (недиференцираната) емоционалност, която се  предизвиква  от стимулацията на хипоталамуса и която е  много примитивна, дифузна, ненасочена, краткотрайна и без оценка на значението и последствията й. Т.е. отнася се за емоции, преживявани въобще, към които принадлежат: удоволствие, неудоволствие, отвращение, ярост, глад, жажда и др.

Медиалното ядро контролира парасимпатикуса,  като редуцира сърдечната дейност и  снижава емоционално/мотивационната будност, а латералното контролира симпатикуса, като увеличава сърдечната дейност и повишава кръвното налягане и повлиява  метаболитните и соматичните корелати на повишената емоционалност. Хипоталамусът, чрез мощните взаимни връзки с други лимбични региони, неокортекса и фронталните дялове, е в състояние да мобилизира и мотивира организма да спре или да продължи определена реакция, напр. стрес.

Хипоталамусът участва в отговорите към стреса: система от неврони в паравентрикулното му ядро синтезира кортикотропин рилиизинг хормон (CRH), който в хипофизата стимулира клетки, произвеждащи адренокортикотропен хормон.